Regulamin Szkoły Tańca MOVE

1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin Szkoły Tańca MOVE, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach tanecznych prowadzonych przez Szkołę Tańca MOVE zwaną dalej „MOVE”.
  2. Regulamin stanowi integralną część „Deklaracji uczestnictwa w zajęciach” jaką wypełnia każdy pełnoletni Uczestnik lub w przypadku dzieci Rodzic lub Opiekun Prawny, zwani dalej „Uczestnikami”.
  3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w MOVE jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestników. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2

Organizacja zajęć

 1. MOVE prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży gimnazjalnej oraz osób dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach poziomowych
  i wiekowych.
  2. Zajęcia odbywają się w placówkach oświatowych lub kulturalnych.
  3. W przypadku zdarzeń losowych MOVE zastrzega sobie prawo do incydentalnej:

1) zmiany miejsca prowadzenia zajęć;

2) zmiany terminu zajęć;

3) odwołania zajęć;

 1. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, MOVE zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej grupy lub w ostateczności odwołanie zajęć. O odwołaniu zajęć Uczestnicy informowani są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pomocą wiadomości SMS.
  5. Zajęcia taneczne w placówkach oświatowych odbywają się w systemie semestralnym, których termin jest ustalany przez MOVE z uwzględnieniem właściwego kalendarza roku szkolnego, tj. ferii zimowych oraz wakacji.

3

Instruktorzy

 1. Instruktor jest zobowiązany do uczestnictwa w każdych zajęciach, które wcześniej były ustalone i ujęte w terminarzu MOVE, za obopólnym porozumieniem.
  2. Instruktor jest zobowiązany w przypadku nieobecności, sytuacji nagłej losowej, która uniemożliwia mu poprowadzenie zajęć, znaleźć za siebie zastępstwo w pierwszej kolejności wśród Instruktorów MOVE, w drugiej kolejności osób z zewnątrz za zgodą właścicieli MOVE.
  3. Instruktor nie może bez zgody MOVE wprowadzać nowych ustaleń, zmian dotyczących zajęć, grafiku itp.

4

Opłaty

 1. Odliczeniom mogą podlegać niewykorzystane zajęcia spowodowane wyłącznie chorobą uczestnika w liczbie ponad 50% nieobecności liczonych pod rząd (np. przy 4 zajęciach w miesiącu Uczestnika nie ma TRZY RAZY z rzędu, czyli przez pełne trzy tygodnie). Odpłatność wówczas pobierana jest w połowie wysokości.
  2. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera więcej dni zajęciowych niż standardowo (np. pięć zamiast czterech, lub dziewięć zamiast ośmiu) odpłatność nie wzrasta.
  3. W sytuacji, gdy miesiąc pracy zawiera mniej dni zajęciowych niż standardowo (np. trzy zajęcia zamiast czterech, sześć zajęć zamiast ośmiu) odpłatność miesięczna nie ulega zmianie.
  4. Przyjmuje się, że przesłanką do pomniejszenia odpłatności za zajęcia jest liczba nieobecności z rzędu (trzy lub pięć), a nie ogólna liczba nieobecności, np. w przypadku, gdy w danym miesiącu liczba zajęć jest mniejsza niż standardowo a Uczestnika nie ma raz na zajęciach, odpłatność miesięczna nie ulega zmianie i wynosi 100% (np. w grudniu, gdy są trzy zajęcia, Uczestnik opuścił jedne zajęcia, a więc był obecny na nich tylko dwa razy – wówczas odpłatności nie pomniejsza się).
  5. Opłata za zajęcia Uczestnika płatna jest za każdy miesiąc z góry, a najpóźniej do 10 dnia tegoż miesiąca.
  6. Rodzic/Opiekun/Wpłacający w trakcie dokonywania wpłaty za zajęcia winien upewnić się, czy jego wpłata została precyzyjnie odnotowana na listach zajęć celem uniknięcia ewentualnych niejasności i rozbieżności zdań co do faktu dokonania wpłaty przy otrzymaniu od instruktora “przypomnienia o zaległej odpłatności za zajęcia”.
  7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie trwania danego miesiąca zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje. W przypadku rezygnacji z zajęć należy napisać maila do Szkoły Tańca MOVE. Okres wypowiedzenia umowy jest 1 miesięczny.

5

Bezpieczeństwo

 1. Uczestnicy zajęć przed ich rozpoczęciem są zobowiązani do zgłaszania Instruktorowi wszelkich dolegliwości zdrowotnych, urazów, kontuzji i innych. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 2. Zabrania się przebywania w miejscach prowadzonych zajęć bez wiedzy i zgody Instruktora. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń Instruktora, gdyż za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika zajęć, ponosi odpowiedzialność uczestnik zajęć lub jego rodzic czy opiekun prawny.

Covid 19 – uczestnictwo w zajęciach

 1. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego, adekwatnie i z zachowaniem charakteru trenowanej dyscypliny,
 2. Na terenie obiektu należy stosować maseczki ochronne i będzie można zdjąć dopiero podczas rozpoczęcia zajęć.
 3. Przed i po zajęciach należy umyć/zdezynfekować ręce.
 4. Osoba odprowadzająca uczestnika na miejsce zajęć jest zdrowa i nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a także nie miała styczności z osobami chorymi na COVID-19 ani z osobami przebywającymi na kwarantannie.
 5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które:
  a) mają objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
  b) są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
  c) mieszkają z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
  d) w ciągu ostatniego tygodnia przed zajęciami była świadoma, że miała kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 6. Opiekun jest świadomy aktualnej sytuacji epidemiologicznej, możliwości zmiany sytuacji epidemiologicznej, ogólnych ryzyk zarażenia na COVID-19 oraz braku możliwości całkowitego wykluczenia zarażenia, a także, iż posyła dziecko na zajęcia taneczne dobrowolnie i nie będzie kierował wobec szkoły Tańca MOVE żadnych roszczeń w przypadku zachorowania lub zarażenia.

6

Dane osobowe

 1. Uczestnik zajęć MOVE wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji MOVE w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez MOVE oraz jej patronów i partnerów.
  2. MOVE ma prawo bezpłatnie wykorzystywać sfotografowany i sfilmowany wizerunek Uczestników wykonanych podczas imprez i zajęć tanecznych oraz podczas obozów organizowanych przez MOVE w celach promocyjnych na stronach www, portalach społecznościowych lub w innych mediach.

7

Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
  2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu wprowadzane będą na bieżąco.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia